Search

Enter a search string.

😃

Aviso Legal

Aviso Legal do dominio www.redeaberta.es correspondente a VENTO REDE, S.L.U., con nº de CIF B01612795, con enderezo en Avda. Fernando de Casas de Novoa 37, edificio CNL, portal B, 3ºA Santiago de Compostela (A Coruña).

Condicións xerais de utilización da web

VENTO REDE, S.L.U infórmalle de que o acceso e utilización da páxina web www.redeaberta.es e todas as URLs, subdominios e directorios incluídos baixo a mesma, así como os servizos ou contidos que a través deste sitio póidanse obter, están suxeitos aos termos recolleitos e detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos poida precisar da aceptación dunhas condicións xerais, particulares ou adicionais. Por conseguinte, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos que non faga uso desta web, xa que calquera utilización que faga dela ou dos servizos e contidos nela incluídos, implicará a aceptación dos termos legais recollidos no texto deste Aviso Legal. Debido á propia natureza da internet, dada a posibilidade de que se poida acceder a esta páxina desde calquera parte do mundo, os contidos, así como os servizos que en xeral ofrece VENTO REDE, S.L.U están dirixidos a clientes que se moven en calquera país. Non obstante o anterior, ao solicitar a contratación de calquera tipo de servizos e contidos ofrecidos, VENTO REDE, S.L.U resérvase o dereito para rexeitar a prestación de servizos ou o envío de contidos, naqueles casos que estime oportuno. VENTO REDE, S.L.U resérvase o dereito para realizar cambios na web sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir, cancelar ou eliminar os contidos ou o deseño da web. Os servizos e contidos da web son susceptibles de actualizarse periodicamente e debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos aquí. As condicións e termos de utilización que se recollen no presente Aviso Legal poden cambiar, polo que lle propoñemos que revise estes termos cando visite de novo a web ou solicite un novo servizo. Así mesmo, o presente Aviso Legal entenderase sen prexuízo de calquera outras Condicións Xerais, e particulares, que regulen o acceso a bens e servizos concretos dentro da web.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño deste sitio web, os seus códigos fonte, logotipos, imaxes, melodías, marcas e demais signos distintivos que aparecen, pertencen aos seus respectivos autores e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. A súa utilización, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción semellante, está totalmente prohibida salvo autorización expresa por escrito do seu creador ou propietario dos dereitos. En todo caso, VENTO REDE, S.L.U. declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con VENTO REDE, S.L.U. cumprimentando o formulario que atopará facendo click aquí.

Links ou hiperenlaces

Desde esta web, VENTO REDE, S.L.U proporciónalle ou pode proporcionarlle o acceso a outras páxinas web que considera poden ser do seu interese. O obxecto das devanditos ligazóns é meramente o facilitar a procura dos recursos que lle poidan interesar na internet. Con todo, ditas páxinas non pertencen a VENTO REDE, S.L.U nin fai unha revisión dos seus contidos, por iso, non se fai responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. Así mesmo, VENTO REDE, S.L.U, móstrase plenamente respectuosa cos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que correspondan ou poidan corresponder a terceiras persoas, sobre as páxinas web ás que se refiran as citadas ligazóns. Por tal motivo, se considera que o establecemento das citadas ligazóns puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con VENTO REDE, S.L.U cumprimentando o formulario que atopará facendo click aquí.
Con carácter xeral autorízase a ligazón de páxinas web ou de direccións de correo electrónico á web, excepción feita daqueles supostos nos que, expresamente VENTO REDE, S.L.U manifeste o contrario. Adicionalmente, e en todo caso para entender aplicable esta autorización xeral, devanditas ligazóns deberán respectar, necesariamente, a seguinte condición: o establecemento da ligazón non supoñerá, en por si, ningún tipo de acordo, contrato, patrocinio nin recomendación por parte de VENTO REDE, S.L.U da páxina que realiza a ligazón. Non obstante o anterior, en calquera momento VENTO REDE, S.L.U poderá retirar a autorización mencionada no parágrafo anterior, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realizase a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, tan pronto como reciba a notificación da revogación da autorización por parte de VENTO REDE, S.L.U.

Frames ou marcos

VENTO REDE, S.L.U prohibe expresamente a realización de " framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos web.

Publicidade

Na web inserirase aquela publicidade de VENTO REDE, S.L.U ou de terceiras empresas anunciantes que consideremos poida ser do seu interese. Sen prexuízo do establecido na Política de Privacidade, VENTO REDE, S.L.U comprométese a non facilitar información súa aos anunciantes, salvo datos estatísticos anónimos sobre a utilización da web, coa finalidade de que se poida mellorar o servizo e ofrecer produtos conforme ás expectativas dos usuarios. Con todo, VENTO REDE, S.L.U infórmalle de que os anunciantes e provedores, por medio de cookies, poden ter a posibilidade de obter información sobre vostede, os usos que fai dos servizos e os seus movementos a través da rede. Por non ter vinculación cos usos que da devandita información poida realizar a empresa anunciante, VENTO REDE, S.L.U non se fai responsable da recollida de información polas devanditas empresas. VENTO REDE, S.L.U pode utilizar cookies cando un usuario navega polos seus sitios e páxinas web. As cookies que se poidan utilizar nos sitios e páxinas web de VENTO REDE, S.L.U asócianse unicamente co navegador dun computador determinado (un usuario anónimo), e non proporcionan por si mesmas ningún dato persoal do usuario. As cookies serven só para fins exclusivamente internos, como son as estatísticas de acceso a este sitio web. As cookies utilizadas non poden ler os arquivos cookie creados por outros provedores ou sitios web. O Usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar www.redeaberta.es, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas por VENTO REDE, S.L.U

Privacidade

Este sitio web, comprométese no cumprimento da normativa vixente de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (GDPR) e da Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, lei 3/2018 do 5 de decembro).

Responsabilidades do usuario

O usuario comprométese a utilizar os servizos da web de acordo cos termos expresados no presente Aviso Legal, sendo responsable do seu uso correcto. O usuario que actúe contra a imaxe, bo nome ou reputación de VENTO REDE, S.L.U, así como quen utilice ilícita ou fraudulentamente os deseños, logos ou contidos da web e/ou atente en calquera maneira contra os dereitos de propiedade intelectual e industrial da web ou dos contidos e servizos da mesma, será responsable fronte a VENTO REDE, S.L.U da súa actuación.

Responsabilidades de VENTO REDE, S.L.U

Utilización incorrecta:

VENTO REDE, S.L.U creou a web para a promoción dos seus produtos e/ou servizos, pero non pode controlar a utilización do mesmo de forma distinta á prevista no presente Aviso Legal; por tanto, o acceso e uso correcto da información contida na web son responsabilidade de quen realiza estas accións, non sendo responsable VENTO REDE, S.L.U polo uso incorrecto, ilícito ou neglixente que do mesmo puider facer o usuario.

Contidos:

VENTO REDE, S.L.U facilita todos os contidos da súa web, baixo determinadas condicións de boa fe, e esforzarase na medida do posible para que os mesmos estean actualizados e vixentes; con todo, VENTO REDE, S.L.U non pode asumir responsabilidade algunha respecto ao uso ou acceso que realicen os usuarios fose do ámbito ao que se dirixe a web, cuxa responsabilidade final recaerá sobre o usuario. Así mesmo VENTO REDE, S.L.U non pode controlar os contidos que non fosen elaborados por ela ou por terceiros cumprindo o seu encargo polo que, non responderá en ningún caso dos danos, contidos e indispoñibilidades técnicas que puidesen causarse por parte dos devanditos terceiros.

Publicidade:

VENTO REDE, S.L.U incluirá na web publicidade propia ou de terceiros para ofrecerlle produtos ou servizos que entenda que poden ser do seu interese. Con todo, e no que respecta á publicidade de terceiros, VENTO REDE, S.L.U non pode controlar a aparencia da devandita publicidade, nin a calidade e adecuación dos produtos ou servizos a que esta se refira, polo que non responderá de ningún dano que se puidese xerar ao usuario polas devanditas causas atribuíbles a terceiros.

Virus:

VENTO REDE, S.L.U comprométese a aplicar na medida do posible, as medidas oportunas ao seu alcance para tentar garantir ao usuario a ausencia de virus, vermes, troyanos, spam, etc... na súa web. Con todo, estas medidas non son 100% infalibles e, por iso, VENTO REDE, S.L.U non pode asegurar totalmente a ausencia dos devanditos elementos indesexables. En consecuencia, VENTO REDE, S.L.U non será responsable dos danos que os mesmos puidesen producir ao usuario.

Fallos tecnolóxicos:

VENTO REDE, S.L.U pon os medios necesarios ao seu alcance para a continuidade desta web e realizará os seus mellores esforzos para que o mesmo non sufra interrupcións, pero non pode garantir a ausencia de fallos tecnolóxicos, nin a permanente dispoñibilidade da web e dos servizos contidos nel, en consecuencia non se asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos que poidan xerarse pola falta de dispoñibilidade e polos fallos no acceso ocasionados por desconexións, avarías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables a VENTO REDE, S.L.U.

Lei aplicable e xurisdición

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente web, será a española.
Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á web, VENTO REDE, S.L.U e o usuario acordan someterse aos xuíces e tribunais do mercantil da Coruña.

Interesados que facilitan os seus datos a través da páxina web

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (GDPR) e da Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, lei 3/2018 do 5 de decembro), informámoslle de que os seus datos persoais, solicitados a través da web, mediante formularios ou ligazóns ao correo electrónico, serán tratados coas finalidades de: xestión de clientes potenciais, contactos e accións de comunicación comercial, podendo ser aloxados nos ficheiros correspondentes.
Por último, informámoslle que os seus datos serán conservados nos ficheiros da nosa empresa co fin de realizar un seguimento comercial e manterlle informado (sobre os servizos e produtos que lle poidan ser do seu interese) por correo postal, telefonicamente ou mediante outro calquera medio electrónico que nos haxa vostede facilitado.
Para poder exercitar os dereitos, que como titular dos seus datos persoais contémplalle a Lei, de acceso aos seus datos persoais, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e a portabilidade dos datos, ou a retirar o consentemento que nos otorgase para algunha finalidade específica, asi como presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control, pode dirixirse por escrito, acreditando debidamente a súa persoa mediante fotocopia do D. N.I. a VENTO REDE, S.L.U, indicando no sobre a referencia: "Protección de Datos", no seguinte enderezo postal: Avda. Fernando de Casas de Novoa 37, edificio CNL, portal B, 3ºA Santiago de Compostela (A Coruña).

Logo EMPRESA
 

   Rúa Camiños da Vida s/n
Edificio Witland, 3ª planta B
15705 Santiago de compostela

  +34 881 505 114

  info@redeaberta.gal