Search

Enter a search string.

😃

Política de privacidad

En VENTO REDE, S.L.U. estamos moi concienciados coa protección dos datos persoais, razón pola cal presentamos esta Política de Privacidade que establece de maneira transparente como se tratan e protexen os seus datos persoais.
Por tanto, aseguramos a confidencialidade e privacidade dos datos persoais que se nos facilitan a través do noso servizo de Atención ao Cliente ou ao formalizar a contratación dun produto ou servizo na nosa empresa.
A información recollida a continuación ten como obxectivo facilitar información adicional e detallada aos interesados sobre a Política de Protección de Datos Persoais de VENTO REDE, S.L.U.., dando cumprimento á normativa nesta materia, en especial o Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016).
quen son os responsables do tratamento dos seus datos persoais?

quen son os responsables do tratamento dos seus datos persoais?

A identidade e datos de contacto dos corresponsables son os seguintes:
• VENTO REDE, S.L.U.
• CIF: B01612795
• Dirección social: Avda. Fernando de Casas de Novoa 37, edificio CNL, portal B, 3ºA Santiago de Compostela (A Coruña)
• Correo electrónico: info@redeaberta.es

como obtemos os seus datos persoais?

En VENTO REDE, S.L.U. recollemos os seus datos persoais principalmente cando Vde.:
a) Facilítanolos voluntariamente para solicitar información sobre os nosos produtos e servizos ou efectuar algunha reclamación contactando connosco
b) Proporciónanolos ao realizar a compra dos nosos produtos, solicitar instalación de cableado e equipos de fibra óptica e/ou contratación de servizos
c) Inscríbese e/ou participa nalgunha acción/evento publicitario ou promocional
Vde. garante que os datos facilitados por calquera destas vías son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.

con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Utilizamos os seus datos con distintas finalidades, que atopará detalladas a continuación:
– Dar curso ás solicitudes que Vde. póidanos realizar por calquera medio (vía telefónica, vía correo electrónico, etc.) ou a inscrición e/ou participación nalgunha acción/evento publicitario ou promocional, solicitude, ofertas comerciais ou solicitude de contacto/atención ao cliente.
– Realizar instalación de cableado e equipos de fibra óptica.
– Controlar o cumprimento dos procesos internos e a calidade da atención prestada, incluíndo a realización de enquisas sobre o seu nivel de satisfacción

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal de cada un dos tratamentos expostos é a seguinte:
a) "Execución dun contrato": esta é a base xurídica que nos habilita a realizar os seguintes tratamentos dos seus datos de carácter persoal:
– Dar curso ás solicitudes que Vde. póidanos realizar por calquera medio (vía telefónica, vía correo electrónico, etc.) ou a inscrición e/ou participación nalgunha acción/evento publicitario ou promocional, solicitude, ofertas comerciais ou solicitude de contacto/atención ao cliente.
– Realizar a instalación de cableado e equipos de fibra óptica.
– Controlar o cumprimento dos procesos internos e a calidade da atención prestada, incluíndo a realización de enquisas sobre o seu nivel de satisfacción
b) "Interese lexítimo": utilizamos os seus datos para conseguir un interese lexítimo (axudarnos a comprender mellor as necesidades e expectativas dos nosos clientes, o que nos permita mellorar os nosos produtos e o servizo prestado ao longo de todo o proceso comercial), e entendemos que iso compensa os posibles prexuízos fronte aos intereses, os dereitos e liberdades fundamentais dos interesados. Esta é a base xurídica que nos habilita a realizar os seguintes tratamentos dos seus datos de carácter persoal:
– Controlar o cumprimento dos procesos internos fixados e a calidade da atención prestada, incluíndo a realización de enquisas sobre o seu nivel de satisfacción
– Xestionar reclamacións, así como exercitar accións legais en defensa dos nosos intereses.
c) "Cumprimento dunha obrigación legal": Esta é a base xurídica que nos habilita a realizar os seguintes tratamentos dos seus datos persoais:
– Atender aos requirimentos de Administracións Públicas, Órganos Xudiciais e Forzas de Seguridade do Estado.
– Cumprimento de obrigacións legais (tributarias, mercantís, branqueo de capitais, protección de datos persoais, seguridade xeral dos produtos, etc.)

d) "Consentimento do interesado": esta é a base xurídica que nos habilita a realizar os seguintes tratamentos dos seus datos de carácter persoal, sen que en ningún caso a súa revogación condicione a xestión das súas solicitudes nin a relación comercial que nos une.

A que destinatarios cederanse os seus datos?

Poderán ser cedidos nos casos nos que exista unha obrigación legal.

por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os seus datos persoais serán conservados por VENTO REDE, S.L.U. durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a cal se recolleron.
Se os seus datos utilízanse para varias finalidades que nos obriguen a conservalos durante diferentes períodos de tempo, aplicaremos o prazo de conservación máis longo. Nese caso limitaremos o acceso aos seus datos só para a finalidade para a cal son conservados.
– No caso de utilización dos seus datos persoais para aquelas finalidades cuxa base legitimadora sexa o seu consentimento, manteremos os seus datos activos ata que este sexa revogado, ou vostede exercite os seus dereitos de supresión ou oposición ao tratamento, ou nun prazo anterior se consideramos que deixaron de ser necesarios para desenvolver accións comerciais, ben porque non sexan adecuados, pertinentes ou estean desactualizados.
– No caso de utilización dos seus datos persoais para finalidades cuxa base legitimadora sexa a execución dun contrato, manteremos os seus datos activos mentres dure a relación contractual e ata un máximo de 10 anos.
– No caso de utilización dos seus datos persoais para finalidades cuxa base legitimadora sexa o cumprimento dunha obrigación legal, manteremos os seus datos durante os prazos esixidos pola normativa específica que resulte de aplicación (fiscal, mercantil, branqueo de capitais, protección de datos persoais, seguridade xeral dos produtos, etc.).
– No caso de utilización dos seus datos persoais para finalidades cuxa base legitimadora sexa o interese lexítimo, manteremos os seus datos activos mentres manteñamos o noso interese lexítimo.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Ten dereito fronte a VENTO REDE, S.L.U. ao realizar unha consulta ou adquirir un produto ou servizo a:
– Obter confirmación sobre se VENTO REDE, S.L.U. está a tratar datos persoais que lle conciernen.
– Acceder aos seus datos persoais.
– Solicitar a rectificación dos datos inexactos ou a que sexan completados os incompletos.
– Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos e deixaremos de tratalos con esta finalidade.
– Solicitar, en determinadas circunstancias, a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
– Opoñerse ao tratamento dos seus datos con fins de mercadotecnia directa ou naqueles supostos en que son obxecto de tratamento baseado no noso interese lexítimo, nese caso deixaremos de tratar a súa información persoal para os devanditos fins.
– Solicitar, no caso de tratamentos efectuados por medios automatizados, a portabilidad dos datos persoais que facilitase a VENTO REDE, S.L.U., os cales lle serán entregados nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina, así como a solicitar que se transmitan a outra entidade responsable do tratamento, cando iso sexa tecnicamente posible.
– Revogar o seu consentimento en relación cos tratamentos baseados no mesmo, nese caso deixaremos de tratalos con esta finalidade.
– Presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ( https:// sedeagpd. gob.es), especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos.
Para exercitar estes dereitos en materia de protección de datos indicados fronte VENTO REDE, S.L.U., deberá remitir un correo electrónico a info@redeaberta.gal indicando no asunto ou como referencia "Exercicio Dereitos RGPD", concretando a súa petición e acreditando a súa identidade achegando copia do seu DNI, pasaporte ou outro documento válido que o identifique.

Logo EMPRESA
 

   Rúa Camiños da Vida s/n
Edificio Witland, 3ª planta B
15705 Santiago de compostela

  +34 881 505 114

  info@redeaberta.gal